Strategiczna mapa hałasu
Portal monitoringu hałasu miasta Torunia


Informacje podstawowe

Strategiczna mapa hałasu miasta Torunia

W dniu 25 czerwca 2002 r. ustanowiona została Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, zwaną dalej Dyrektywą 2002/49/WE. Regulacje wynikające z w/w dyrektywy zostały w większości przetransponowane do polskiego ustawodawstwa ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwaną dalej Poś.
Jednym z istotniejszych uregulowań zarówno Dyrektywy 2002/49/WE, jak w jej następstwie – krajowych aktów prawnych – jest wprowadzenie obowiązku realizacji strategicznych map hałasu, a następnie - na ich podstawie – opracowania planów działań i programów ochrony środowiska przed hałasem.
Strategiczne mapy hałasu, od czwartej edycji, są realizowane według wspólnej metody oceny hałasu stosowanej w krajach członkowskich UE, określonej w Załączniku do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 Metody oceny na potrzeby ustalania wskaźników hałasu, o których mowa w art. 6 Dyrektywy 2002/49/WE, zwanej dalej CNOSSOS-EU. Metoda ta służy do obliczania długookresowych wskaźników oceny hałasu, z uwzględnieniem zjawisk towarzyszących propagacji hałasu w środowisku, na podstawie modelu emisji hałasu z różnych źródeł. Podstawowe charakterystyki parametrów emisji zostały wyznaczone w wyżej wymienionej Dyrektywie.
Strategiczną mapę hałasu opracowano zgodnie z następującymi obowiązującymi przepisami oraz normami w zakresie ochrony środowiska przed hałasem:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973);
 • Dyrektywa 2002/49/WE/Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzaniem poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. L 189 z dnia 18.07.2002 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania (Dz. U. 2021 poz. 1325);
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 r., Nr 140, poz. 824);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. 2020 poz. 1018);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2003 r., Nr 18,poz. 164);
 • Dyrektywa Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiająca wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
 • Wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dobre praktyki wykonania strategicznych map hałasu, Warszawa maj 2021;
 • Dyrektywa Komisji (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku (Dz. U. L 67/132 z dnia 05.03.2020 r.);
 • Dyrektywa delegowana Komisji (UE) z dnia 21.12.2020 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik II do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych metod oceny hałasu;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. 2020 poz. 1304).
Na podstawie sporządzonych strategicznych map hałasu, zgodnie z art. 119a ustawy Prawo ochrony środowiska, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem, który przedstawi do zaopiniowania m.in. prezydentowi miasta oraz do konsultacji z mieszkańcami. Program ochrony środowiska przed hałasem ma być następnie uchwalony przez sejmik województwa, w ustawowym terminie do dnia 18 lipca 2023roku. Zakres prac obejmował, między innymi, przygotowanie Numerycznego Modelu Terenu oraz Trójwymiarowego Modelu Zabudowy. Opracowane zostały dane dotyczące geometrii osi dróg, torów kolejowych i tramwajowych oraz zakładów przemysłowych (wraz z parkingami).
Pozyskane zostały i wykorzystane w obliczeniach dane dotyczące parametrów emisyjnych głównych źródeł hałasu tzn. sieci drogowo-ulicznej, sieci kolejowej, tramwajowej oraz zakładów przemysłowych i lotniska. Łącznie wykonano ponad 80 pomiarów hałasu w różnych punktach na terenie miasta, zainstalowano 5 tablic monitorujących hałas drogowy oraz wykonano ponad 200 pomiarów natężenia ruchu na terenie miasta.
Na podstawie obliczeń, z wykorzystaniem wymienionych danych, opracowana została mapa akustyczna obejmująca wszystkie istotne źródła hałasu – każde z osobna.
W szczególności wykonane zostały imisyjne mapy hałasu, które stanowią podstawowe źródło informacji o realnym klimacie akustycznym na terenie miasta Torunia. Zostały one wykonane oddzielnie dla następujących źródeł hałasu:
 • drogowego,
 • kolejowego,
 • przemysłowego,
 • tramwajowego,
 • lotniczego.

Synteza wyników

Na terenie Torunia występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, jednakże w skali całego miasta są one niewielkie i zawierają się głównie w zakresie od 1 do 5 dB. Lokalnie, notuje się nieznacznie przekroczenia powyżej 5 dB (narażonych19 osób) oraz 10 dB ale tylko dla hałasu drogowego, przy czym jednocześnie nie notuje się mieszkańców narażonych na te przekroczenia. Poniżej przedstawiono aktualne wyniki analiz statystycznych dotyczących narażenia na hałas pochodzący od poszczególnych źródeł


Liczba ludności narażona na hałas


Powierzchnia hałasu w przedziałach


Liczba mieszkań w zakresach hałasu


Powierzchnia przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu


Liczba mieszkańców w przedziałach przekroczeńZ powyższych zestawień wynika, iż przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, występują dla źródeł hałasu drogowego, kolejowego oraz przemysłowego. Jednak w skali całego miasta, można traktować to jako zjawisko incydentalne. Świadczy o tym liczba osób narażonych na hałas przekraczający normy – 259 osób dla hałasu pochodzącego od dróg, 2 osoby dla hałasu pochodzącego od kolei oraz 135 dla hałasu pochodzącego od obiektów przemysłowych.

Tramwaje oraz lotnisko nie powodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Przedstawione wyniki mapy akustycznej należy uznać za bardzo dobre w skali całego kraju. Można zatem założyć, że Toruń znajduje się w czołówce miast o najmniejszych przekroczeniach dopuszczalnych norm hałasu.

Monitoring hałasu

System monitoringu hałasu został zainstalowany w październiku 2021 r. na zlecenie Urzędu Miasta Torunia, w związku z realizacją "Strategicznej mapy hałasu miasta Torunia". Celem jest zbieranie informacji o obciążeniu akustycznym pochodzącym od źródeł liniowych, dzięki któremu będzie można sprawdzić poprawność m. in. opracowywanej strategicznej mapy hałasu. Podstawowym elementem systemu są tablice rejestrujące poziom dźwięku, które składają się ze stalowej płyty o wymiarach 50x70 cm, w której został osadzony mikrofon ¼” wraz z osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych. Pomiary realizowane są zgodnie ze standardem ISO 1996-2:2017 i wyposażone w tor akustyczny o dokładności pomiaru ± 1 dB. Pomiary wykonywane są bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Pomiary dźwięku wykonywane są 16 razy na sekundę i przesyłane do serwera bazy danych w postaci wartości średnich, maksymalnych i minimalnych. Dane te prezentowane są na niniejszym portalu, po wejściu w część prezentacyjną.

Opracowanie mapy akustycznej oraz udostępnienie wyników opracowania mieszkańcom wynika z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

Prezentowane mapy nie mogą zastępować dokładnej ekspertyzy dla lokalnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych.

Strategiczne mapy hałasu sporządza się co 5 lat.


Mapa lokalizacji stacji monitoringu
Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®
Kontakt

Jednostka odpowiedzialna za realizację mapy:


Urząd Miasta Torunia
Wydział Środowiska i Ekologii
ul. Wały Gen.Sikorskiego 12
87-100 Toruń
wsie@um.torun.pl

Tel. 56 611 86 35


Wykonawca:


Internoise Marek Jucewicz
ul. Witkiewicza 1a
80-319 Gdańsk
biuro [at] internoise.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie Użytkowniku korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies przez serwis .